Wa wurdt neffens jo de nije lieder fan it CDA?

maaie 13, 2012 17:33

Hokke kandidaten soene it bêste wêze foar Fryslân?

Henk Bleker – steatssekretaris EL&I
Sybrand van Haersma Buma – Fraksjefoarsitter Twadde Keamer
Mona Keijzer – wethâlder Purmerend
Liesbeth Spies – minister fan ynlânske saken en keninkryksrelaasjes
Madeleine van Toorenburg – Lid Twadde Keamer
Marcel Wintels – Foarsitter kolleezje fan bestjoer Fontys Hegeskoalle

maaie 13, 2012 17:33