It West-Frysk ferdwynt

maart 16, 2012 23:47

Egmond

MÜNSTER – De dialekten fan West-Fryslân binne faai. Dat konkludearret Sven Kohnen, studint Nederlânsk oan de universiteit fan Münster. Hy hat syn einskripsje skreaun oer de dialekten fan de Noard-Hollânske regio en fan it dialekt fan Egmond yn it bysûnder.

Foar syn ûndersyk hat Kohnen trije generaasjes dialektsprekkers hifke op harren behearsking fan it ‘Derpers’, sa’t dy fan Egmond harren dialekt neame. De jongste sprekkers kinne in soad dialektwurden net mear en brûke it dialekt ek net faak mear, sa hat Kohnen ûntdutsen. It probleem spilet ek yn oare Hollânske doarpen.

West-Fryslân wie yn ‘e midsieuwen noch Frysktalich. De dialekten fan Egmond en omkriten steane yn guon opsichten noch tichter by it Frysk as by it Nederlânsk. Se hawwe bygelyks it ferskynsel ‘ûntrûning’. Dat wol sizze dat lûden dy’t eartiids makke waarden mei rûne lippen, no makke wurde mei strakke lippen. De oo en de eu binne dêrtroch feroare yn ee, e of i. De dialektnamme ‘Derpers’ betsjut ‘doarpsk’. Lykas yn it Fryske ‘terp’ is it lûd yn it earste wurdlid in e wurden.

Kohnen jout moarn (sneon 17 maart) in lêzing oer syn ûndersyk op de ‘Noord-Hollandse dialectenmiddag’ yn Egmond. Klik hjir foar mear ynformaasje.

Sven Kohnen

maart 16, 2012 23:47