De FNP docht neat foar it Frysk

maart 19, 2012 20:45

(dizze mail siet by dizze kollum)

Achte minsken fan It Nijs. Jimme sille fêst bannen hawwe mei de FNP en dêrom ferwachtsje ik net dat jimme dizze kollum pleatse. Mar ik besykje it wol.

DE FNP DOCHT NEAT FOAR IT FRYSK

Woansdei 2 maart wiene der Provinsjale Steateferkiezings. De FNP ferlear neffens de foarige ferkiezing ien sit en kaam út op fiif. Dochs doarde de FNP it oan en nim sit yn it kolleezje. Johannes Kramer, de perfekte skoansoan, mei him dwaande hâlde mei iepenbier ferfier, lanlik gebiet, ensfh. Eltsenien dy’t fan de Fryske taal hâldt, tocht dat der in nije, frisse wyn blaze soe. Mar sûnt in jier is it blakstil. De FNP sit yn it kolleezje, mar der feroaret hielendal neat mear oan de status en posysje fan it Frysk. It buorket allinnich mar efterút. It liket wol as wol de FNP him net mear baarne oan it Frysk. Hja binne bang dat tsjinstanners fan it Frysk it harren ferwite sille, dat se te Frysk binne. In FNP’er hat de leie yn hannen en dat mei perfoarst net mislearje, dat dêrom oppenearret de FNP him net mear yn de Steaten fan Fryslân. Njonken dat is de steatefraksje o sa nuet. Fansels wurde der fragen steld, mar it binne net fragen dy’t nei de lever tingje, dy’t nei wiere ferbettering tawurkje. De FNP hat ferline wike noch in fraach steld oangeande it foarnimmen om de stúdzje Frysk oan de universiteit fan Grins op te heffen. Foarst wie dy fraach fierstente let steld en twad hie er neat om ‘e hakken. As dat de fragen binne dy’t de FNP stelt, dan betsjut dat dat it Frysk neat mear te ferwachtsjen hat fan de FNP. Dan hâldt dat yn, dat it allegear symboalpolityk is.

Op gemeentlik mêd is der ek gjin ferweech. De gemeenterieden binne twa jier ferlyn keazen. Yn guon gemeenten hat de FNP in soad riedsleden, fan wa’t guonnen sels yn it kolleezje sitte. Mar yn de ôfrûne twa jier is der neat nijs oan belied betocht om it Frysk in better plak ûnder de sinne te jaan. Yn ien gemeente is der wat ferbettere; dat is Gaasterlân-Sleat. Dêr is in taalbeliednotysje opsteld. It moat fansels noch wol útfierd wurde, mar der wurdt teminsten wat op prikken set. Yn Gaasterlân-Sleat hat de FNP it heft yn hannen en dat hawwe se mar moai dien. Mar bliuwt it dêr by? Der wurdt in konferinsje organisearre, in EFA-moeting. Sybren Posthumus is der tige mei te set; hy twitteret der alle dagen oer. Mar neffens my sitte de gewoane Friezen net te wachtsjen op sa’n konferinsje.

It hat der in protte fan wei, dat de FNP net mear krewearje wol foar de Fryske taal. Oare partijen lykas de PvdA, it CDA, de PVV en de Christenunie binne hjoed-de-dei like Frysksinnich as de FNP. Fansels is dat te tankjen oan de eardere FNP-striders. Mar datsoarte bodders yn de taalstriid binne no net mear de finen by de FNP. De FNP-bestjoerders hingje tefolle oan de macht en doare fangefolgen neat te dwaan oan de wiere tûkelteammen, dêr’t de Fryske taal mei oantangele sit. It is wachtsjen oant der in man/frou by in oare partij oerein giet dy’t it Frysk ta in spearpunt makket. Dan sil de FNP belúnje ta in râneferskynsel.

  • De FNP moat no it roer omgoaie. De FNP moat ynmoed wurk meitsje fan it Fryske taalbelied. Wês finingryk en kreatyf. Sjoch nei it bûtenlân, hoe’t hja it dogge. Benuttigje de konferinsje en sit net as in pau jim eigen fearren te bewûnderjen.
  • Meitsje fan de FNP in lanlike partij. Besykje it lûd fan de FNP trochbeare te litten yn De Haach. Ien of twa sitten is genôch. Sjoch nei de Partij voor de Dieren.

As de FNP de slach net makket, dan ried ik alle FNP-ers oan: doek it spul op en slút jimme oan by de oare partijen yn Fryslân. Besykje ynfloed te krijen en de partijen fan binnenút fierder te ferfryskjen.

Klaas de Jongh

maart 19, 2012 20:45