Fryske tsjerketsjinsten, 5 febrewaris 2012

febrewaris 3, 2012 12:39

Fryske tsjerketsjinsten, 5 febrewaris 2012

Balk
De Paadwizer, 9.30 o., ds. S.T. Bergsma
De Gordyk
Meniste Gemeente, 10.00 o., frou M.L.H. de Jong
De Westereen
Meniste Gemeente, 9.30 o., ds. K. Visbeek
Drachten
Grutte Tsjerke, 11.00 o., ds. A.J. Nicolai, mei kantorij
Earnewâld
Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o., ds. R. Klooster
Hegebeintum
Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o., G. de Boer-de Boer
Hjerbeam
Niklaastsjerke, Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o., ds. Tj. Hiemstra
Jellum
Prot. Gemeente Westerwird, 9.30 o., ds G. de Haan
Marsum
Prot. Gemeente, 9.30 o., ds. J. Miedema
Ousterhaule
Prot. Gemeente, 9.30 o., ds H. Boersma

febrewaris 3, 2012 12:39