In Gysbert foar Durk van der Ploeg

oktober 11, 2011 22:39

Durk v.d. Ploeg (foto: Afûk)

LJOUWERT – Alle jierren op ‘e nij waard deroer spekulearre oft Durk van der Ploeg einlings oan bar wêze soe. En no is it dan sa fier: de bêst ferkeapjende en produktyfste libbene skriuwer fan Fryslân hat de Gysbert Japicxpriis krigen en wol foar syn folslein wurk. Dat hat de sjuery ûnder lieding fan skriuwer en âld-Steatelid Willem Verf hjoed buorkundich makke.

Skilderij by Tresoar

De Gysbert Japicxpriis – ‘Gysbert’ foar literatuerleafhawwers – is de wichtichste priis foar Frysktalige literatuer. Hy wurdt om it jier útrikt, om bar foar proaza en foar poëzij. De priisferliener is de provinsje Fryslân. Meastentiids wurdt de priis takend foar ien wurk, mar yn bysûndere gefallen kriget in skriuwer de Gysbert as oeuvrepriis.

De winners fan de Gysbert komme mei harren skildere pertret yn de Gysbert Japicxseal fan de provinsjale bibleteek Tresoar yn Ljouwert te hingjen. Oan de priis is in dofke fan fiiftûzen euro ferbûn. De 81-jierrige Van der Ploeg fan Noardburgum kriget de priis op 8 novimber út ‘e hannen fan Jannewietske de Vries. Hja sil de priis oan Van der Ploeg oerlangje yn in steatlike seremoanje yn de Martinytsjerke yn Boalsert.

Reboelje om Van der Ploeg

Yn 2003 wie der wat reboelje om de Gysbert Japicxpriis hinne. De sjuery kende de priis yn dat jier ta oan Willem Tjerkstra. Ferskate skriuwers en politisy protestearren dêrtsjin om’t se fan betinken wiene dat Van der Ploeg de priis mear fertsjinne hie. Tjerstra krige de priis dochs en Van der Ploeg wie ien fan ‘e earsten dy’t him dermei lokwinsken.

Durk van der Ploeg skriuwt al sûnt 1952. Ynearsten die er dat yn it Hollânsk, mar al gau ferskynder der Frysktalige gedichten fan him yn it literêre tydskrift De Tsjerne. Yn 1959 kaam ûnder de titel Lok op eachlingte syn earste dichtbondel út. Hy hat mar leafst 21 kear de jierlikse Rely Jorritsmapriis wûn foar gedichten en koarte ferhalen.

Bêst ferkeapjend

It bekendst is er lykwols wurden troch syn romans. Yn 1968 kaam Van der Ploeg syn earste roman út, In man en in minske. Sûnt ein tachtiger jierren is Van der Ploeg tige produktyf. Njonken oar wurk hat er sûnt 1988 alle twa jier op syn minst ien roman ôflevere. Yn 2003 skreau er it Fryske boekewikegeskink, de novelle De sniewinter.

De romans fan Durk van der Ploeg spylje har meastentiids ôf yn de Dongeradielen, dêr’t de skriuwer grut wurden is. Gauris binne de haadfigueren yn syn boeken wat ienselvige minsken. Van der Ploeg skriuwt ek in soad oer de Twadde Wrâldoarloch, dy’t er sels bewust meimakke hat. Sûnt de dea fan Rink van der Velde yn 2001 is er de bêst ferkeapjende libbene skriuwer yn it Frysk.

 

 

oktober 11, 2011 22:39